Salgs- og leveringsbetingelser for bedriftskunder og forhandlere

 • 1 VIRKEOMRÅDE

  1. Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for salg og levering av elektriske og luftdrevne maskiner og utstyr, forbruksmateriell til lakk, karosseri og bilpleieverksteder samt andre handelsvareprodukter ("Produkt(ene)") fra Holgers AS (org.nr. 983 561 365) ("Holgers" eller "Selger") til den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen til Holgers ("Kjøper").
  2. Avtalen mellom Selger og Kjøper består av Vilkårene, Selgers ordrebekreftelse, Selgers faktura og andre dokumenter uttrykkelig avtalt mellom partene.
  3. Også kjøp fra forbrukere reguleres av Vilkårene, men da supplert med ufravikelig forbrukerlovgivning. Ved eventuell motstrid mellom Vilkårene og ufravikelig forbrukerlovgivning, går slik lovgivning foran Vilkårene.
  4. For salg og levering av prosjekter i form av lakkeringskabiner, bilskadeanlegg og annet som inkluderer montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk arbeid, gjelder NLM 10.
  5. Eventuelle avvik fra Vilkårene skal være skriftlig avtalt mellom Holgers og Kjøper.
 • 2 PRISER

  1. Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift Ex Works Holgers lager i Andebu, og eksklusiv emballasje/pakking og montering. PRISENE ER PR. ENHET (stk.) om ikke annet er oppgitt. Priser er gyldige per tidspunktet for avgivelse og bindende i en måned fra Holgers prisavgivelse, med mindre annen tidsfrist er spesielt nevnt i tilbud eller annen prisangivelse.
  2. Prisendring som skyldes endring av lovpålagte avgifter, eller endring i valutakurser (herunder valutaen Holgers gjør innkjøp i fra sine leverandører) kan foretas uten forvarsel. Generelle prisendringer vil normalt effektueres en gang i året.
 • 3 SMÅORDRETILLEGG/FAKTURAGEBYR. RESTORDRE/FRAKTBEREGNING

  1. Ved ordre under kr. 1500,- netto eksklusiv merverdiavgift vil det belastes småordretillegg på kr. 150,- per ordre. Det belastes ingen fakturagebyr på ordre.
  2. Restordre på det som normalt er lagervare sendes fraktfritt. Dersom restordre består av bestillingsvare vil frakt belastes også på denne leveringen. Kjøper har mulighet til å få én samlet levering av hele ordren hvor bestillingsvaren utgjør restordren for å unngå dobbel frakt. Varsel om dette er kun mulig dersom ordren plasseres hos vårt ordrekontor.
 • 4 BETALING

  1. Betalingsfrist på faktura er 14 dager fra fakturadato. Avvik fra dette skal være skriftlig avtalt mellom Selger og Kjøper.
  2. Dersom det før leveringstidspunktet er sterke grunner til å anta at Kjøper ikke vil kunne oppfylle sine betalingsforpliktelser, kan Holgers forlange at Kjøper stiller sikkerhet Holgers finner tilfredsstillende. Dersom slik sikkerhet ikke stilles kan Holgers enten tilbake­holde Produktet inntil slik sikkerhet er stilt eller heve avtalen.
  3. Ved purring på for sen betaling tilkommer purregebyr på kr. 65,-. Ved for sen betaling skal Kjøper også betale lovens høyeste forsinkelsesrente beregnet fra opprinnelig forfallstidspunkt.

   ​​

 • 5 EIENDOMSFORBEHOLD

  Selger forbeholder seg eiendomsretten i de leverte Produkter til de er fullt betalt.

  ​

 • 6 KJØPERS PLIKT TIL Å UNDERSØKE ORDREBEKREFTELSEN

  Kjøper skal snarest etter mottak undersøke ordrebekreftelsen og uten ugrunnet opphold melde ifra til Selger om eventuelle uoverensstemmelser mellom Kjøpers bestilling og Selgers ordrebekreftelse. Selger kan avslå eventuelle krav om retur av feilsendte varer dersom det er opplagt at Kjøper burde oppdaget feil i ordrebekreftelsen.

  ​

 • 7 LEVERING OG TRANSPORT. FORSINKELSE

  1. Levering og risikoovergang skjer ExWorks (Incoterms 2010) fra Holgers lager i Andebu.
  2. Dersom Kjøper ønsker å benytte egen transportør til frakt til seg må dette oppgis ved bestilling. Dersom Kjøper ønsker det kan Holgers arrangere for transport til Kjøper, i Kjøpers navn. Holgers har intet ansvar for transporten. Normalt benyttes i slike tilfeller Holgers speditører og våre rabatterte fraktpriser viderefaktureres Kjøper. Produktene er begrenset forsikret til det transportøren er forpliktet til i vegfraktloven. Forsikring ut over dette er Kjøpers ansvar. Ved skade på forsendelse må dette noteres på fraktdokumentet ved mottak.
  3. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt er oppgitt leveringstid Holgers beste estimat, men er ikke bindende. Holgers skal underrette Kjøper straks det er klart at oppgitt leveringstid ikke kan overholdes. Holgers er uansett ikkeansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold Holgers selv ikke er herre over, deriblant er vi ikke ansvarlige for forsinkelse fra våre leverandører.
  4. Dersom Holgers av ulike grunner ikke er i stand til å levere bestilte Produkter i løpet av 90 dager etter bekreftet leveringsdato, kan Kjøper skriftlig heve kjøpet. Dersom Holgers spør om Kjøper tross forsinkelsen vil motta levering, eller underretter Kjøper om at Holgers vil levere innen en angitt tid, men Kjøper ikke svarer innen rimelig tid etter at Kjøper har fått meldingen, kan Kjøper ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.
  5. Eventuelle krav fra Kjøper mot Holgers på grunn av forsinkelse må Kjøper rette til Holgers skriftlig så snart som mulig og senest 8 dager etter at Produktene er levert. For øvrig vises det til ansvarsbegrensningene for Holgers i punkt 10.
 • 8 KJØPERS UNDERSØKELSE VED MOTTAK

  Kjøper skal ved mottak av Produktene undersøke Produktene, og kontrollere at Produktene er overensstemmende med ordre og pakkseddel. Eventuelle transportskader må meldes direkte til transportør, med kopi til Holgers. Holgers har intet ansvar for eventuelle transportskader.  Eventuelle mangler ved Produktene må reklameres til Holgers i tråd med punkt 9.3.

  ​

 • 9 MANGLER OG REKLAMASJON

  1. Forutsatt at Kjøper har reklamert som angitt i punkt 9.3, vil Holgers rette mangler ved Produktene eller foreta omlevering i tråd med dette punkt 9.
  2. Holgers har ikke noe ansvar for mangler forårsaket av normal slitasje, feilaktig, uforsiktig eller unormal bruk, bruk i strid med Holgers instruksjoner, mangelfull service, endringer gjort av Kjøper uten Holgers skriftlige godkjennelse, mangelfulle reparasjoner utført av Kjøper, eller øvrige forhold som er utenfor Holgers kontroll. Holgers har ikke noe ansvar for indirekte skader, herunder skade på annet materiell eller følgeskader som skyldes mangler ved Produktene.
  3. Hvis Kjøper mener det foreligger en mangel ved Produktene må Kjøper skriftlig reklamere til Holgers så snart som mulig og senest 8 dager etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon skal skje senest 12 måneder etter at Produktet forlot Holgers lager. Hvis Kjøper ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
  4. Dersom det foreligger en mangel og Kjøper har reklamert i tråd med punkt 9.3, skalHolgers for egen kostnad rette mangelen eller foreta omlevering. Det er Holgers som avgjør om mangelen skal rettes eller som det skal foretas omlevering. Når Holgers foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Ved omlevering skal Kjøper returnere det mangelfulle Produktet ugrunnet opphold. Holgers dekker fraktkostnader ved dette.
  5. Eventuelle nye mangler etter retting eller omlevering må påberopes (reklameres over) senest 8 dager etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget, og senest innen 12 måneder etter opprinnelig Produkt forlot Holgers lager.
  6. Ved henvendelser angående reklamasjon eller reparasjon av Produkter skal Selger informere Kjøper og/eller Kjøpers kunde om følgende retningslinjer: Dersom reklamasjon på Produkter godkjennes vil alle Kjøpers kostnader dekkes av Selger. Dersom reklamasjon avslås vil det belastes Kjøper et minimumsbeløp. Pt kr. 300,-inkl. mva for undersøkelsene av Produktet. Selger skal dessuten informere Kjøper om et prisanslag for videre utbedring av skade. Dersom videre arbeid godkjennes av Kjøper vil minimumsbeløpet inngå som del av totalkostnaden.
 • 10 ANSVARSBEGRENINGER

  1. Selger har ikke noe ansvar for tapt fortjeneste hos Kjøper. Selger har heller ikke noe ansvar for indirekte tap, som for eksempel tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at Produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn Produktet selv.
  2. Holgers samlede ansvar for feil, mangler, forsinkelser eller andre krav som følge av brudd på avtalen mellom Holgers og Kjøper skal uansett ikke overstige 50 % av salgssummen.
 • 11 RETUR

  1. All retur må avtales og godkjennes av Holgers på forhånd og fakturanummer må oppgis. For at en retur skal behandles, må returskjema være utfylt i sin helhet og ligge ved Produktet i uskadet originalemballasje når det returneres. Returskjema finnes på vår hjemmeside www.holgers.no under salgs- og leveringsbetingelser.
  2. Ved godkjent retur krediteres Kjøper for kjøpesum minus fraktkostnad og returgebyr på 20 % av vareverdi, etter at Produktene er mottatt av Holgers. Dersom krav om retur gjelder Produkter som ikke er i henhold til Kjøpers bestilling og tilsendte ordre-bekreftelse krediteres fakturabeløpet i sin helhet og fraktkostnadene dekkes av Holgers. Fraktkostnadene ved retur dekkes ikke ved bruk av andre fraktselskap, eller type forsendelse enn det Holgers har godkjent.
 • 12 ANNET

  Holgersgruppen samarbeider med ledende lakkimportører og leverandører over hele landet. Vi samarbeider tett med mange aktører i industri, bil og båtmarkedet og våre produkter selges gjennom de fleste kjente handelskanaler som leverer produkter til disse bransjene. Bilskadeanlegg, forarbeidssoner, SMART repair soner, sandblåse-/maleanlegg og lignende, selges direkte fra våre prosjektselgere. Mer informasjon om kontaktpersoner, forhandlere og samarbeidspartnere finner du på våre hjemmesider.

​​

 • 13 TVISTELØSNING

  Tviser som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen mellom Holgers og Kjøper, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved ordinær rettergang med Sandefjord tingrett som verneting.